Dudak Kanserleri Nelerdir?

Oral kavitenin en sık görülen malign tümörlerindendir. Görülme oranı 100.000’de 1. 8 olup, 60 yaş üzerinde erkeklerde ve alt dudakta daha sık görülür. Erkek ve kadında görülme oranı 79/1’dir. Alt dudakta üst dudaktan 5 misli daha fazla görülür.dudak kanseri, dudak kanseri tedavisi yapımı, dudak kanseri nasıl tedavi edilir
Etyoloji
– Açık havada çalışma
– Kötü ağız hijyeni
– Tütün çiğneme, sigara içme, alkol alımı
– Sıcak gıda alımı
– Sy, tbc gibi kronik enfeksiyon zeminde sık görülür.
Deri kanserleri için etkili etyolojik faktörler, dudak kanseri için de geçerlidir.
Morfolojik olarak;
1- Ekzofitik (vegetan)
2- Ülseratif
3- Verriköz (nodüler) olur.
Ekzofitik tip
Vejetan bir yapı gösterir. Karnabahar görünümündedir. Üzerinde ülserler ve kanama odakları olabilir. Tedavi görmeden uzun süre beklerse, derin dokuları infiltre ederek karakterini kaybeder.
lseratif tip
Erken dönemde bül şeklindedir. 2-3 mm derinliğine kadar iner. Yiizeyel yayılım gösterir. Ülser dudak seviyesini aşmaz.
Nodüler tip (Verrüköz tip)
Nodül şeklinde, üzeri düzgün mokuza ile örtülüdür. Tümör, boyutu 1-2 cm’i geçmeden boyun metastazı yapar. Bu üç morfolojik tip içinde en yavaş seyirli ve prognozu iyi olanı ekzofitik tiptir. En hızlı yayılan dudak kanseri ise nodüler tipte olandır. Dudak kanserleri genelde yavaş seyirlidir, lenf yoluyla metastaz yaparlar. Broders dudak kanserlerini histolojik tiplerine göre 4 gradde bildirmiştir. Mitoz aktivite az, hücre diferensiyasyonu iyi olanlar grade 1, mitoz aktivite ve hücre indiferansiyasyonu arttıkça 2.3.4 grade olarak tanımlanır. Dudak kanserlerinin %35’i grade 1 ve 2, %15’i grade 3 ve 4 olarak görülür. Dudak kanserlerinin indiferansiye olanları sinir kılıfları boyunca gider ve erken lenf metastazı yaparlar. Tümörün lokalizasyonu, tümör hücresinin diferansiyasyonu, mandibulayı içine alıp almadığı, ya da boyunda lenf metastazı yapıp yapmadığına göre prognoz etkilenir. Üst dudak ve komissurda görülen kanserler daha çabuk metastaz yapar. Üst dudak ve komissurda 2 cm’den büyük olan tümörlerin prognozu kötüdür. Dudak kanserleri mandibulaya da invazyon gösteriyorsa boyun lenf metastazı şansı artar. Bu dönemde olan bir hastanın 3 yıllık survi şansı %33’dür. Dudakta lokalize olan bir kanserde radikal cerrahi tedavi uygulanmışsa boyunda metastaz görülme oranı %5-15’dir. Dudak kanserleri oral kavite tümörleri içinde en geç lenf metastazı yapan gruba girer. Alt dudak 1/3 orta hat tümörleri önce submental, daha sonra üst, orta ve alt derin servikal lenf ganglionlarına metastaz yaparlar. Boyun metastazı, her iki yan tarafta da olabilir. Alt dudakta komissüre yakın olan kanserler önce submandibuler daha sonra boyun derin lenf ganglionlarına metastaz yaparlar. Üst dudak tümörleri önce preaurikuler, infra parotis lenf ganglionlarına, sonra submandibuler ve üst orta boyun lenf ganglionlarına drene olurlar.

Hastaların Değerlendirilmesi

Dudak kanseri, dudakta kuruma ve çatlama, herpes veya bül görünümü ile başlar. Bu lezyonlardan kanama tarif edilir. Yüzeyel lezyon şeklindedir. Başlangıçta ülserleşmez. Tedavi ihmal edildikçe görüntü de değişir. Tümör büyür, negrotik alanlar içerir. Enfeksiyon belirtileri de eklenirse tümör etrafında endurasyon ve eritem olur, lezyon ağrılı ve hassas olabilir. Kötü ağız hijyeni ve enfeksiyonla birlikte olan tümörlerde boyunda lenfadenomegali varsa iğne biopsisi ayırıcı tanıda yardımcı olabilir. Dudak kanseri selim lezyonlarla birlikte de bulunabilir. Bu durumda kanseri selim lezyondan ayırmak zor olur. Dudak kanseri çoğu kez Chelitis ve hiperkeratorz zemininde bulunur. Ayırıcı tanı için lezyon büyüklüğüne göre insizyonel ya da eksizyonel biopsi yapılır.
Keratoakantoma
Selim lezyondur. Remisyonlarla seyreder. Histolojisi düşük grad’lı epidermoid kansere benzerlik gösterir. Tanıda hastanın öyküsü çok önemlidir.
Piyojenik granülom
Frajil, kanamalı, papillomatöz bir lezyondur. Selim seyirlidir. Tam çıkarılmazsa nüks eder. Hasta öyküsünde; o bölgede daha evvel geçirilmiş bir travmadan bahseder.
Leukoplakia
Mukoz membranda epitel kalınlaşmasıdır. Beyaz sarı renkte, mukoza seviyesinde plaklar şeklindedir. Nadiren pigmente görünümde de olabilir. Bu lezyonların %10-20’sinde değişik derecede histolojik displazi görüldüğünden lökoplakia prekanseröz olarak değerlendirilir.
Papillom
Oral kavitenin her yerinde ve dudakta da görülür. Regresyon gösterir. Nodüler tipte dudak kanseri ile karışması nedeniyle eksizyonel biopsi önerilir.
Granülomatoz chelitis
Ani başlar, kronik seyirlidir. Üst dudakta daha sık görülür. Dudak ödemli olup, üzerinde kurutlar vardır. Etyolojisi bilinmez. Histolojik olarak inflamatuar reaksiyon belirtileri vardır. Mikroskopik tanısında; lenfosit, histiyosit ve plazma hürcleri ortalama hakimdir.
Sarkoidoz
Ağız çevresinde görülenlere mukozal sarcoidoz da denir. Papillom veya düz plak şeklinde olur. Üzeri mukoza ile örtülüdür.
Lupus
Kollajen hastalıklar grubuna girer. Plak tarzında ya da soliter-kitle şeklinde olabilir. Aktinik keratoza benzer.
Tüberkülosis cutis orificialis
Mukokutanöz hatlarda görülür (ağız, burun, üriner meatus, vagina gibi). Üzeri kurudu ülser şeklindedir, hızlı seyreder. Ayırıcı tanıda tüberküloza yönelik sistemik bulgular yardımcı olur. Kendiliğinden iyileşmez.
Syphilis
5mm ya da daha büyük çapta plak tarzında üzeri maserasyon gösteren lezyonlardır. Hastalığa ait diğer sistemik bulgular ayırıcı tanıda yardımcı olur. Çoğu kez bölgesel lenfadenopati vardır.
Tükrük kistleri
Dudak çevresindeki minör tükrür bezi kanallarının tıkalı olduğu hallerde görülür. Cidarı kalın, mukozal membran ile çevrili olup, içi tükrük dolu kistlerdir. Kistektomi ya da kistlerin drenajı şeklind tedavi uygulanır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*